Main Page Sitemap

Top news

Wat is een vervaldatum op hypotheek

De uitstelrente wordt berekend over: de grondkosten vanaf de 'per-datum' tot aan de datum van eigendomsoverdracht (grond-rente de vór het sluiten van de overeenkomst reeds vervallen termijnen van de aanneemsom vanaf de 'per-datum' tot aan de datum van eigendomsoverdracht; de overige termijnen van de aanneemsom.Deze hypotheek wordt "ingeschreven"


Read more

Beste sex dating app australië

All I did was erase what.Hvordan aa starte en vellykket online datingside.And she wants kids and even likes them too.The app gets rid of the kind of endless communication that can go on for days.LG Optimus G E975.You can use the apps Ask button to learn more about


Read more

Datingsite wordpress

This is a template design that can be used by anybody to create some of the most exciting and interesting online dating websites.A unique feature of this theme is the ability to send virtual gifts, which is a great way to encourage user interaction.The user can hence employ


Read more

Most viewed

dating sites voor volwassenen met een handicap
Ontmoet een leuke man of vrouw via een christelijke datingsite!Datingsites voor singles in België Gratis Dating - beste datingsites voor mindervalide singles - Dating Oost: Datingsite voor singles in het Oosten van - Datingsites vergelijken.Dan is Handicap- Dating.nl de juiste keuze!Kortom; heb jij een beperking.De datingsite is special..
Read more
vrouwen kennen de gamble
Ik zeg vaak tegen vrouwen die met zo'n dilemma zitten, bijvoorbeeld bij de geboorte van hun eerste kind, dat ze gewoon moeten kijken hoe het gaat als ze in een vergelijkbare rol blijft werken.X x, de Engels-talige versie staat hieronder: X, x x, de film/documentaire thrive toont heel..
Read more
aan mij sectie op de pof
De herkomst sex vergadering ebay van Nederlandse woorden.0 Inleiding 143.1 Inheemse woorden 147 De oudste inheemse samenstellingen 147 Verholen samenstellingen 152 Copulatieve samenstellingen 154 Possessieve samenstellingen 155 Samenstellende afleidingen 156 Concluderend 158 Inheemse afleidingen met improductieve achtervoegsels 158 Zelfstandige naamwoorden 159 Het achtervoegsel - m 160.De oudste literaire..
Read more

Doet preferente aandelen hebben een vervaldatum

2 De afwikkelingsautoriteit is bevoegd om een maatregel te nemen ten aanzien van een Belgisch bijkantoor van een kredietinstelling of beursvennootschap die onder het recht van een derde land ressorteert indien zij niet het voorwerp uitmaakt van een afwikkelingsprocedure met toepassing van het recht van.
1 Op beursvennootschappen naar Belgisch recht die deel uitmaken van een geconsolideerd geheel dat tevens een kredietinstelling naar Belgisch recht omvat en met als moederonderneming een beursvennootschap naar Belgisch recht, zijn, voor wat betreft hun toezicht op geconsolideerde basis, de bepalingen van Boek II, Titel.
165, 014; Inwerkingtreding : Onderafdeling III.Het advies wordt toegevoegd aan het dossier.De Bank kan bij reglement vastgesteld met toepassing van artikel 12bis, 2 van de wet van 22 februari 1998 de toepassingsmodaliteiten bepalen van paragraaf.39, 015; Inwerkingtreding : hoofdstuk.1 Prospectief beheer van eigen vermogen en liquiditeit ( 1 ) Ingevoegd bij W /05, art.De nietigheidsvordering kan niet meer worden ingesteld na afloop van een termijn van zes maanden vanaf de datum waarop de betrokken handelingen of beslissingen kunnen worden tegengeworpen aan wie hun nietigheid inroept, of hem bekend zijn.De bepalingen van dit Hoofdstuk gelden onverminderd de andere maatregelen die door de toezichthouder of de afwikkelingsautoriteit kunnen worden opgelegd met toepassing van deze wet.Het erkenningsreglement regelt de procedure.De kosten die voortvloeien uit een inschrijving in een openbaar register van een andere lidstaat worden beschouwd als kosten met betrekking tot de procedure, ongeacht of de inschrijving verplicht is of geschiedt op initiatief van de in het eerste lid bedoelde personen.Dit reglement kan, onder de voorwaarden die het bepaalt : 1 de eigenvermogensvereisten die voortvloeien uit overdrachten binnen de groep die erop gericht zijn om het risicobeheer te centraliseren op het niveau van de kredietinstelling, uitsluiten van de berekening van voornoemde ratio; 2 toestaan dat.1 Bevoegdheid met betrekking tot activa, rechten, verbintenissen, aandelen en andere eigendomsinstrumenten die zich in derde landen bevinden ( 1 ) Ingevoegd bij W /05, art.Deze dient binnen een maand een plan in voor de uitvoering van die beslissing.In afwijking van artikel 99, eerste lid, kan een kredietinstelling die niet voldoet aan het globaal vrouwen aalen vereiste van een tier 1-kernkapitaalbuffer niettemin een uitkering met betrekking tot tier 1-kernkapitaalbestanddelen verrichten indien zij voldoet aan de in de artikelen 101 tot 103 bepaalde voorwaarden.Het bepaalde bij artikel 106, 2 is van overeenkomstige toepassing.1 Artikel 236 is van toepassing, met dien verstande dat de Bank de beslissing tot herroeping neemt en dat deze beslissing en de redenen daarvoor door de Bank ter kennis worden gebracht van de Europese Autoriteit voor effecten en markten.De kredietinstellingen maken hun beloningsbeleid openbaar overeenkomstig de toepasselijke Europeesrechtelijke bepalingen, in het bijzonder artikel 450 van Verordening.Onverminderd artikel 273 en behoudens de gevallen waarin een kredietinstelling het voorwerp uitmaakt van de afwikkelingsmaatregelen waarin voorzien is in Boek II, Titel II, kan de opening van een faillissementsprocedure of van een voorlopige ontneming van beheer in de zin van artikel 8 van.De kredietinstelling legt haar eerste herstelplan aan de toezichthouder voor binnen zes maanden vanaf de datum van haar vergunning.De rechtbank van koophandel is uitsluitend bevoegd om een in Boek II bedoelde kredietinstelling failliet te verklaren.Tevens delen zij aan de Bank onmiddellijk alle informatie mee waarvan zij kennis hebben en die een invloed kan hebben op de situatie van hun aandeelhouders of vennoten ten aanzien van de in artikel 18, tweede lid bedoelde beoordelingscriteria.

1 De aanwending voor reclamedoeleinden van de informatie bedoeld in het eerste lid is beperkt tot de loutere vermelding van het depositogarantiestelsel dat een garantie biedt voor het product waarop de reclame betrekking heeft.
Bij een besluit genomen op advies van de afwikkelingsautoriteit, regelt de Koning de rechtsgevolgen van de overdracht van de aandelen of andere eigendomsinstrumenten bedoeld in paragraaf 1 en de uitoefening van de daaraan verbonden rechten tijdens de periode van beoordeling van de overnemer door.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap